انتخاب لقب خلیل الله برای ابراهیم

روزی پنج نفر به خانه ابراهیم امدند و ابراهیم برای مهمان نوازی گوساله ای را ذبح کرد و در

مقابل انها گذاشت و انها از خوردن ان امتنتع می کردند

ابراهیم گفت چرا میل نمی کنید و انها گفتند که ما به چه قیمتی بخوریم

وابراهیم فرمود به قیمت گفتن بسم الله

و ان پنج نفر به حقانیت خدا و رسول او و صفت خلیل الله بودن ابراهیم شهادت دادند و گفتند

ما فرشتگان عذاب قوم لوط هستیم که برای عرض ادب خدمت شما رسیدیم

/ 0 نظر / 5 بازدید