الاهی

الاهی به سوی تو امادم به حق خودت باز مگدانم

 الاهی اگر بخواهم شرمسار و اگر نخواهم گرفتارم

الاهی گرگ و پلنگ را رام توان کرد با نفس خود چه کنم

/ 1 نظر / 6 بازدید
سرورت (آقا محمد)

اولا: "امادم" نه, "آمدم" ثانیا: "باز مگدانم" نه, "باز نگردانم" ثالثا: کی گفته گرگ و پلنگ را می توان رام کرد؟ رابعا: چند وقتیه که به اربابت زنگ نمیزنی! یاغی شدی! منتظرم بای...[خداحافظ]