پايان عمر اسماعيل

سالهاگذشت مدتها بود که پدر دیگر برای زیارت نمی امد

اسماعیل نگران بود

ولی جبرعیل امد و خبر درگذشت ابراهیم را داد

و به اسماعیل دلداری داد

سرانجام اسماعیل نیز بعد ۱۳۸ و به عبارتی ۱۸۰ سال زندگی درگذشت

و در کنار مادرش در حجر اسماعیل دفن شد

/ 0 نظر / 6 بازدید