باز هم همان حس همیشگی ؛ تا نگاه می کنی .....

بسم الله النور

ضمایر متصل عربی

...ـــه                      ...ــهما                     ...ــهم

...ها                        ...ــهما                     ...ــهن

...ــک                     ...ــکما                      ...ــکم

...ــک                     ...ــکما                      ...ــکن

                             ......ــــــــــــی

                                ....ــنا

وقتی خدا شیطان رو از درگاهش بیرون کرد بهش فرمود لعنتی و شیطان هم جواب داد من عاشق اون ضمیر ..ــی که بر می گرده به خودت هستم                                                      نمی دونم کسانی مثل من به چه چیز مون می بالیم به عبادت هایی که از روی عادت برامون شده؟                                                                                                                               من که از شیطان هم عقب افتادم اخه شنیدم اولین موحد شیطان بود که گفت من فقط به خدا سجده می کنم                                                                                                                 درشعر سنایی امده حتا شیطان در لوح هم نظر کرده

در لوح خواندام که یکی لعنتی شود                          بودم گمان به هر کس و بر خود نبود       خداوندا من از روی همه کس شرم دارم حتا از شیطان که ان هم بر سر حرفش است من بارها از حرفم باز گشتم                                                                                                               کم کم محرم داره میاد هییتی دارن خودشون رو اماده می کنن                                               تکیه مرحوم عرب که رو بروی خونه ی ما است رو چند هفته ای که علم کردن                            ای کاش من حداقل همون قدیمیه بودم                                                                                اخه فکر کنم که خیلی بد تر شدم

برام دعا کنید

/ 2 نظر / 9 بازدید
يکی از دوستات

به نام الله سلام ابراهيم جان هيچ وقت نا اميد از لطف بی پايان الهی نشو و هرگز خودت رو با ابليس مقايسه نکن . اين رو بدون که پيش خدا خيلی عزيزی چون .... چون داری ميری کربلا !.. داری ميری پيش عزيزترين کس خدا..! داری ميری پيش خون خدا ..! داری ميری به سرزمين عشق..!داری ميری... اگرم اون شيشه دلت يه کم لکه دار شده وقت خوبی که يه شيشه پاک کن به نام عشق حسين برداری و اون لکه ها رو حسابی پاک کنی. رفتی کربلا من رو هم خيلی دعا کن... ((السلام عليک يا ابا عبدالله)) والسلام. يکی از دوستات