ذبح اکبر

بعد از انکه همه چیز اماده انجام فرمان خدا شد

ابراهیم هر چه کرد چاقوی تیزی که ابراهیم بر گلوی اسماعیل می کشید اثری نداشت

ابراهیم چاقو را به کناری پرت کرد که بر اثر این ضربه سنگی که چاقو به ان خورد

 به دو نیم تبدیل شد

در این هنگام وحی امد که ابراهیم تو در امتحان خود سر بلند شدی

این قوچ بهشتی را ذبح کن

به اعتقاد من شاید خدا فرمود بگذار فرزند اسماعیل؛حسین بن علی در راه من ذبح شودکه به

ذبح اکبر معروف شد

/ 0 نظر / 5 بازدید