اندر مصايب گرفتن پاسپورت يک بار خروج دانشجويی

شما رو اگر قصد سفر زیارتی شد و دانشجو بودی این مراحل را طی کنید

مواد لازم جهت گرفتنش

۱ صبری زیاد به اندازه ایوب

۲ ثروتی به اندازه قارون

۳ مرکبی هموار مانند قالی سلیمان

۴ نامه ای مبنی بر دلیل خروج البته از نوع خروج سفر زیارتی

نامه ممهور به نام خود و صادره ار ان اژانس را در پاکتی نهاده و بر عرصه دایره مشمولین

دانشگاه خود برده و از انجا دستور بگیرید که ابتدا باید به دفتر رئیس دانشگاه بروید

اگر لطف پروردگار و کرم رئسا مقبول افتد در ساعت اول انرا تایید می کنند که می شود به

دایره دبیر خانه بروید تا شاید انرا سند زده و با شماره خودشان به ان رسمیت بیشتر بدهند

بعد نامه را به طرف مشمولین ببرید تا ب گویند به معاونت دانشجویی مراجعه کنید بعد از

پاس کاری بین مشمولین و معاونت یکی از انها کو تاه می اید و ابتدا امضا می کند در این زمان

هنگامه ان است که بدانند ایا دانشجوی انجا هستی یا خیر که این امر با یک برگ از

 گروه اموزشی خود حاصل می شود البته باید تمام و کمال شهریه خود را داده باشید و از امور

پولی دانشجویی هم امضا بگیرید

دوباره به مشمولین بروید و این بار نوبه ان است که بدانند

چند واحد پاس و چند واحد مانده است که وجه مورد نظر را بگیرند

تعداد واحد های مانده تقسیم بر بیست ضرب در نیم شهریه می شود مبلغ قابل پرداخت

جهت امضاء اشتغل به تحصیل مثلا

ابراهیم ۶۰واحد دارد تقسیم بر۲۰ می شود ۳ نیمی از شهریه ثابتش ۵۰ می شود پس

۱۵۰۰۰۰۰ریال بر حساب دانشگاه ازاد می افزاید و به امور مالی می رود تا بعد امضاء ان مجدد

به مشمولین بروند در اخر به معاونت اموزشی می رود و بعد از امضا به مشمولین می روی و

نامه مورد نظر را دریافت تا به معاونت کل دانشجویی بروی

عازم سفر به پاسداران نیستان هشتم می شوی

در انجا مبلغ۲۰۰۰۰ریال نا قابل به بانک ملی می دهی  تا برگه تو را ببینند و امضاء کنند

بعد به میدان عشرت اباد و یا سپاه فعلی می روی که خود جای دیگری می اورم

توضیحات

۱بیست که عدد مقسم بود حد متوسط توانایی واحد گیری است و ان مبلغ گویا پس می دهند

۲ دوهزار تومانی که به حساب۱۶۰۰بانک ملی می ریزیند را کمک مالی بدون عوض به دانشگاه

بدانید

این روایت ادامه دارد

البت ۷/۸ روز کاری که ۳ روزش پیش رویتان رفت

/ 0 نظر / 8 بازدید