خدایا ؛ رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم ؛ تو از ما بگذر

خدایا ؛ چشم بسته و تن خسته ام ؛ راه بسیار می روم ولی به جایی نمی رسم وای بر من اگر دستم نگیری و رهایم نکنی

خدایا ؛ دست به نشانه ادب بلند است و پا به بی ادبی یا باسط الیدین بالرحمه خذ بیدی

خدایا ؛ خودت اگاهی که دریای دلم را جزر و مد است ؛ یا باسط بسطم ده ؛ و یا قابض قبضم ده

خدایا ؛ بسیار کسانی دعوی بندگی داشتند و دم از ترک دنیا زدند و تا دنیا به انها روی اورد؛     جز به او به همه چیز پشت پا زدند .من؛ این بنده ناچیز در معرض امتحان در نیامده شرمسارم. به حق خودت ثبت قلبی علی دینک

خدایا ؛ ناتوانم ؛ در راه مانده ام و گردنه های سخت در پیش است و دزدان بسیار در مقابل و سنگینی بار بر دوشم یا هادی ؛ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیم ولا الضالین

خدایا خدایا خدایا .........

/ 3 نظر / 7 بازدید
طلبه

سلام.الهی از من آّهيٍ از تو نگاهی-الهی و ربی من لی غيرک