دعوت پياپی لوط و لجاجت قومش

لوط به مدت سی سال قومش را به راه راست هدایت می کرد ولی قومش هرگز هدایت نشدند

و فقط به دستور قاضی شهرشان به افرادی که .... سه درهم غرامت می دادند

تا اینکه لوط فرمود زمین از دست کار انها انقدر گریست تا اشکش به اسمان رسید

و انقدر آسمان گریست تا اشکش به زمین رسید

لوط که اینکونه دید

    به قومش فرمود اگر دست از اعمالشان برندارند عذاب خداوند در انتظارشان است

/ 0 نظر / 6 بازدید