در ادامه بحث فرق ضاله

بعد از سید کاظم به دلیل اینکه جانشینی برای او مشخص نکرده بودند انشقاقی به وجد امد .

گروه اول به کریمخانیه , پیروان یکی از شاگردان سید به نام کریم خان فرزند ابراهیم خان که پسر عموی فتحعلی شاه بود

تبدیل شدند.

ازسوی دیگر فردی به نام میرزا شفیع تبریزی مدعی شد که پس از شیخ احمد احسابی و سید کاظم رشتی نیازی به را هنما نداریم وان دو و گفته هاشان کفایت می کند که به همان شیخیه

معروف شدند .

که دو گروه بسیار اختلاف داشتند تا حدی که با هم حتا روابط اجتماعی هم برقرار نمی کردند .

شیخیه پا را از حرف های شیخ احمد و سید کاظم فرا نگذاشتند ولی کریمخانه چرا,انها گفتند هر جهان نیاز به چهاررکن دارد 1خدا وکسی که رابط بین خدا و خلق باشد یعنی 2 پیامبر و کسی که رابط پیامبر با خلق باشد یعنی3 امام

و کسی که رابط بین امام و خلق باشد یعنی 4 رکن

جانشینان ان این گونه است

کریمخانیه:فرزند او حاجی محمد خان ,فرزند او که تا دوازدهمین رکن چهارم امار هست که در کرمان ازکشته های

اجدادشان می خوردند امار وجود دارد

و جانشینان شیخیه عبارتند از حاجی میرزا موسا سپس فرزندش میرزا علی"ثقه الاسلام"معروف سپس فرزندش حاجی میرزا باقرسپس برادرش حاجی میرزا جواد سپس پسرش حاجی میرزا رضا وبعد از نوبت به پسر میرزا باقر,

حاجی میرزا حسن رسید .

در این زمانه اختلاف بین این دو گروه بالا گرفت.

البته هم زمان با پیدایش فرق شیخیه و کریمخانیه گروه سوی به وجود امده بود که مفصلا در فصل بعدی بیان خواهد شد

 . . . . .

/ 1 نظر / 9 بازدید