ازدواج مرگ و... اسحاق

حضرت اسحق که نامش هفده بار در قران امده است در سرزمین بابل با دختری به نام بقا که

دختر یکی از شخصیت های ان دوران به نام لابان بود ازدواج کرد ودر سن چهل سالگی از سوی

پدرش ابراهیم به سرزمین کنعان رفت و به ارشاد مردم ان دیار پرداخت

از فرزندان او می توان به یعقوب پدر حضرت یوسف می توان اشاره کرد

اسحاق نیز در سن ۱۸۰سالگی در کنار قبر پدرش در قدس دفن شد

/ 1 نظر / 7 بازدید
یادم نیست

ابراحیم جان شما در این پصت اذ وبلاگطون قلت املائی دارین لتفن ان را طسحیه کنید با طشکر دوثط شما ir614