اين هم بخونين البته اگر خواستيد

بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است؟

گفت

دو بخش؛کودکی و پیری

پرسیدن پس جوانی؟

گفت

 با عشق ساخت

با بی وفایی سوخت

وبا جدایی جان باخت

مثل اون بیت شعر

سوختم خاکسترم را باد برد بهترین دوستم مرا از یاد برد

ولی این هم راه چاره دارد

راهی که هیچ وقت نشه انسان از دوستش جدابشه

راه حل در کلام حضرت امیر نهفته س

در رفاقت تمام محبتت را به پای رفیقت بریز ولی تمام اعتمادت را نه

در غیر این صورت هیچ وقت با رفیقت صمیمی نمی شی چون به قول معروف هیچی از مرام

ازت نمی بینه . تازه اگر یه رفتار بدکوچک ازش ببینی؛ چون تمام اعتمادت را به پایش ریختی؛ازش

سریع دل می بری

تو این جور مواقع دیگه رفاقتی باقی نمی مونه

ولی اگر به کلام مولا عمل کردی رفاقت به مو می کشه ولی پاره نمی شه

این جاست که به قول شهید شریعتی باید گفت

وقتی نمی توانی فریاد بزنی ناله نکن و خاموش باش

قرن ها نالیدن به کجا انجامیده است ؟

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ ارزوهایت باشی

.

.

ببخشید خیلی ریخته بودم به هم و یکی تحریکم کرد که اینگونه بنویسم

خاطراتی از گذشته ام بود که با ارزویی از آینده ام مخلوط کردم

دوستانی که رفته اند و عزیزانی که امده اند

تا دم لحد یا علی مدد

/ 2 نظر / 5 بازدید
یادم نیست

هیچ نظری ندارم فقط و فقط می خاستم اولین نفر باشم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ققنوس

خوبه! چی بگم خوب؟! خوبه ديگه! علی مددی