خبر دادن عذاب قوم لوط به ابراهيم

چنانچه که پیش از این رفت

گفته شد نه و به یک روایت دیگر یازده فرشته از جانب خدا به سمت زمین امدند تا دو خبر مهم

را به ابراهیم بدهند

۱ خبر به دنیا امدن اسحق

۲ خبر عذاب قوم لوط

ولی ابراهیم جد حضرت محمد نیز به فکر مومنان بود

از انها پرسید

ایا اگر صد مسلمان در میان ان قوم باشد ایا بار باید باز عذاب بر انها وارد شود؟

فرشتگان عرضه داشتند: خیر

مجدد پرسید اگر پنجاه نفر باشند چطور؟

که پاسخ قبلی نیز تکرار شد

واین بار پرسید اگر یک نفر باشد چطور؟

که انها پاسخ دادند که مطمئن باش که به لوط و خانواده اش به غیر از همسرش اسیبی

 نمی رسد

ابراهیم نیز سر تسلیم به خواست خدا خم کرد

/ 0 نظر / 7 بازدید