لوط و فرشتگان عذاب

فرشتگان عذاب بعد از مرخص شدن از خدمت ابراهیم با ظاهری زیبا و جوان به سمت لوط حرکت
کردندوهنگامی که لوط ان جوانان را دید از ترس بدکاران قومش پرسید که اینجا چه می کنید؟
که پاسخ دادند : ما خواهان مهمان شدن در خانه تو هستیم
لوط که مشغول ابیاری مزارعش بود انها را نگهداشت تا هوا تاریک شود و بتواند ان جوانان را
در تاریکی و دور از چشم قومش به منزل خود ببرد و پذیرای انها باشد
او در راه از قومش برای انها گفت تا اگر مورد حمله قرار گرفتند امادگی دفاع از خود را داشته باشند
انها به منزل رسیدند
به دور از چشم بدکاران
ولی بعد از ورود به منزل همسر لوط که زنی بد کار بود به بام رفت و اتشی افروخت تا با این کارش
به مردمان بفهماند که لوط امشب مهمان دارد

/ 0 نظر / 8 بازدید