تجديد بنای کعبه

کعبه که اولین عبادت گاه بشری بر روی زمین بود و گویا به دست پدرمان حضرت ادم بنا شده

بود و در طوفان نوح از بین رفته بود دو باره به دست ابراهیم و اسماعیل بناشد

زیرا با پیدایش اب (زم زم) و جمع شدن مردم نیاز به یک قانون یا دین بود

هم کاری ابراهیم و اسماعیل بعد از کشیدن خطی که حد کعبه را مشخص می کرد

و این خط کشی توسط جبرائیل بود شروع شد

و به این صورت بود که اسماعیل از بیابان سنگ می اورد و ابراهیم به دیوار کشی مشغول بود

تا اینکه دیوار به نه ذرع رسید

امده است که برای چیدن دیوار در قسمتی که دیگر دست نمی رسید ابراهیم بر روی سنگی

می ایستاد و سنگ بالا می رفت

هنوز هم این سنگ در کنار کعبه قرار دارد

و به مقام ابراهیم معروف است

بعد از اتمام نه ذرع دیوار کشی نو بت به کشیدن سقف بود که این کار با چوب انجام شد

و  در اخرین مرحله نوبت به حجر الاسود ؛سنگ بهشتی که توسط ادم از بهشت امده بود رسید

این سنگ در نزدیکی های کوه ابوقمیس بود توسط جبرائیل پیدا شد

و با دستان ابراهیم و اسماعیل اورده شد و در جای کنونی خود قرار گرفت

بعد از اتمام و تجدید بنای کعبه ابراهیم رو به اسمان کرد و این چنین دعا کرد

پروردگارا : این عمل ما را قبول کن

پروردگارا : از ما و فرزندان ما امتی را متیع فرمان خود قرار بده

پروردگارا : را عبادت را نشان ما بده

پروردگارا : توبه ما را بپزیر

پروردگارا : درمیان مردم این سرزمین پیامبری رامبعوث کن تابه اصلاح فکری وعملی مردم بپردازد

/ 1 نظر / 8 بازدید