در ادامه بحث فرق ضاله

شیخ احمد درسال1242مرد .

و پیروان او به اتفاق سید کاظم رشتی را که به مراتب از لحاظ سخن رانی تفاسیر به رای آیات و احادیث برتری چشم گیری نسبت به شیخ راداشت جانشین وی اعلام کردند.

یک نمونه بارز از تفسیر که در اینده به کار این بحث ما می اید این حدیث است :

انا مدینه العلم و علی بابها

معنی بسیار واضح و مشخص این حدیث نبوی را

 سید کاظم رشتی این گونه بیان کرده است .

درآسمان هزار کوی است و در هر کوی هزاران هزار کوچه قرار دارد و من نام تمامی کوچه ها و محلات و بزرگان محل را می دانم.

از این گونه تفاسیر بسیار است که متاسفانه طرف داران بسیاری را داشت .

نهال نو پای شیخ احمد احسابی در طی هفده سال  توسط سید کاظم اب یاری شد .

وسر انجام او نیز بدون این که جانشینی برای خود معرفی کند در سال1259مرد .

. . . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید