40روز تا یه مهمونی خیلی خوب بیشتر وقت نداریم

چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم
روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم

تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من
سالها شد که منم بر در میخانه مقیم


اگر به تقویم نگاه کنیم کمتر از چهل روز تا رمضان ماه مهمانی خدا بیشتر وقت نیست
به خودم می گم که تو این چهل روز باقی مونده پاک باش تا تو هم بتونی تو این مهمونی شرکت کنی

البته خدای من
مسلما مرا وقتی دلی بود , که با وی گفتمی اگر مشکلی بود به گردابی چو می افتادم از غم,
به تدبیرش امید ساحلی بود

/ 0 نظر / 6 بازدید