خدايا نامه

خدایا ؛ چون در تو می نگرم از تو شرم دارم چون تو را حس می کنم از عملم خجلت دارم

خدایا ؛ چون در تو می نگرم از انچه خوانده ام شرم دارم

خدایا؛ همه گویند بده و من گویم بگیر

خدایا ؛ همه سر اسوده خواهند و من دل اسوده

خدایا ؛ همه ارامش و سامان خواهند ولی من بی تابی و نب سامانی

خدایا ؛ دیگران پرسند توحید چیست ؟ من گویم تکثیر چیست؟

خدایا ؛ از نماز و روزه ام توبه کرده ام ؛ به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر

خدایا خدایا خدایا ........

/ 1 نظر / 5 بازدید